Thuisverpleging Aanvragen? Hoe Doe Je Dat?

Published Oct 30, 22
4 min read

Vacatures Thuiszorg Limburg

Bij mantel- en thuiszorg is dit als je een bepaalde score hebt op een minstens totaalscore 13 op de Bel, RAI Screener, of minstens 5,5 punten op de som van de modules IADL en ADL, bij zorgbehoevenden die een beroep doen op een erkende dienst voor gezinszorg of aanvullende thuiszorg; minstens score 15 op de medisch-sociale schaal voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid met het oog op het onderzoek naar het recht op de integratietegemoetkoming, het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood, of de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden; minstens score 18 op de medisch-sociale schaal (samengesteld uit de pijlers P1, P2 en P3) voor de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte (of bijkomende kinderbijslag). Diensten voor logistieke hulp.Bij residentiële zorg krijgen de bewoners van de hun zorgbudget normaal gezien automatisch toegekend - Diensten voor logistieke hulp (Thuisverpleging Sint-Lievens-Houtem). Voor bepaalde personen die in een woonzorgcentrum verblijven, stuurt de voorziening geen digitaal bericht naar de zorgkas en is er van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden mogelijk. Voor deze personen is er dus wel nog een papieren aanvraag nodig.Verblijf je in een residentiële ouderenvoorziening buiten Vlaanderen (bv. in een Brussels rusthuis), of verblijf je in een psychiatrisch verzorgingstehuis, dan moet je je zorgbudget ook nog steeds zelf aanvragen (Diensten voor logistieke hulp). Krijg je het zorgbudget automatisch, dan heb je hier recht op vanaf de eerste dag van de vierde maand na de datum waarop de dienst de Bel, RAI Screener heeft afgenomen, of de eerste dag van de vierde maand na de begindatum van het attest - Diensten voor logistieke hulp.

De automatische toekenning van het zorgbudget gebeurt op basis van gegevensstromen. Om het dossier te vervolledigen, kan de zorgkas bijkomende gegevens opvragen bij de zorgbehoevende, zoals bijvoorbeeld het rekeningnummer waarop het zorgbudget betaald moet worden. Het zorgbudget bedraagt . Je zorgkas betaalt het zorgbudget maandelijks uit via overschrijving op je rekeningnummer.

Ontvang je zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden en woon je nog thuis (je krijgt mantel- en thuiszorg), dan kan je gecontroleerd worden - Diensten voor logistieke hulp. De controleur zal dan je zorgzwaarte opnieuw meten (een zogeheten "indicatiestelling") - Diensten voor logistieke hulp. De controleurs nemen daarvoor een willekeurige steekproef uit alle personen met zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (bij mantel- en thuiszorg) op basis van de Bel, RAI Screener (Diensten voor logistieke hulp).

Thuiszorg Lier

Je kan een concrete afspraak maken met de controleur als je dat wenst. Het is belangrijk dat je aanwezig bent op het moment van de controle. Als je zonder geldige reden niet aanwezig bent, kan de zorgkas beslissen de uitbetalingen van het zorgbudget stop te zetten. De zorgkas beslist tot stopzetting of verderzetting van het zorgbudget op basis van het advies van het controleorgaan.

Een dienst voor gezinszorg is een voorziening die bij de gezinnen de volgende ondersteuning in het huishouden kan aanbieden: persoonsverzorging (wassen, aankleden, verzorging, enz (Diensten voor logistieke hulp).); hulp in het huishouden (koken, wassen en strijken, enz.); psychosociale en pedagogische ondersteuning en begeleiding (gezelschap, aanspreekpunt, doorverwijzen naar andere zorgverleners, enz.); in beperkte mate ook hulp bij het schoonmaken van uw huis.

Zij bieden voornamelijk huishoudelijk hulp aan zorgbehoevende gezinnen en ouderen (Diensten voor logistieke hulp). Ook persoonsverzorgende taken zijn een belangrijk onderdeel in het takenpakket van de diensten voor gezinszorg. De hulp is bedoeld als ondersteuning voor de mantelzorg en moet de zelfredzaamheid van de zorgbehoevende stimuleren. De diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg zijn erkend door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.In totaal bieden 146 lokale besturen gezinszorg aan – al dan niet in een ruimer samenwerkingsverband. De laatste jaren zijn verschillende openbare diensten voor gezinszorg overgegaan naar schaalvergroting en werken samen - Diensten voor logistieke hulp. Dit houdt een hele reeks voordelen, zoals meer subsidiëring voor omkadering, personeel dat beter ingevuld kan worden, sneller inspelen op nieuwe tendensen en nieuwe regelgeving.

Je hebt omwille van leeftijd, ziekte, beperking of een andere situatie hulp nodig bij de dagelijkse huishoudelijke taken, persoonlijke verzorging en/of het wekelijkse onderhoud van je woning. Als je deze hulp aanvraagt, komt de maatschappelijk werker bij jou thuis op bezoek, om volgende zaken te overlopen:De zorgbehoefte;De familiale en sociale situatie ;De woonsituatie;De hulp van een mantelzorger of een professionele hulpverlener.

Navigation

Home

Latest Posts

Thuisverpleging Aanvragen? Hoe Doe Je Dat?

Published Oct 30, 22
4 min read

Altijd Een Thuiszorgvacature Die Bij Jou Past

Published Oct 30, 22
4 min read